BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski


W sprawie skarg i wniosków Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego przyjmuje

w poniedziałki od godz.15.30 do godz.17.00

(tel. kontaktowy: +48 26 154 46 53).1. Unormowania prawne:

 

 • Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.);
 • Dział ósmy (skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
 • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2014;
 • Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.Urz. MON z 2015 r. poz. 192 z dn. 29.06.2015 r.) z poźniejszymi zmianami.

 


2. Podstawowe informacje:

 

 • Żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;
 • Osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;
 • Przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu - po godzinach pracy;
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);
 • Skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;
 • Każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;

W razie wniesienia skargi lub wniosku:

 •  na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjęcie  skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis,
 • ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,

O sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi.

 

·    O każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin załatwienia sprawy.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych