BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA
OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

1.    Wojskowa asysta honorowa.
Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno – religijnych. Nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.
Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział wojskowej asysty honorowej jest „Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.
W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Planie współpracy jednostki…”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy Garnizonu Warszawa.
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi ww. komórki organizacyjnej MON.
Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek organizatora. Natomiast wszystkie szczegóły organizator ma obowiązek uzgodnić z dowódcą odpowiedzialnym za jej wystawienie.

2.    Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej.
Wojskowa asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługo liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.
Jeżeli w uroczystości bierze udział inna orkiestra, nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza dowódca macierzystego garnizonu.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4. Żołnierzy w służbie czynnej;
5. Byłych żołnierzy zawodowych;
6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska
- decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierownika urzędów centralnych.

W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełni służbę – wojskową asystę honorową wyznacza dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

Zasięg terytorialny garnizonu Powidz to powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Osobami upoważnionymi w garnizonie Powidz do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej są:
1. Szef Sekcji Wychowawczej JW 4210 – mjr Zbigniew Nizgorski,  tel. 261 544-644, 727 016 720;
2. Szef Sekcji Wychowawczej JW 3293 – p.o. chor. Piotr Kijewski,  tel. 261 544 505, 782 419 515.

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie garnizonu Powidz należy kierować na adres:
DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4210
Powidz Osiedle 6
62-430 Powidz
FAX: 261 544 649

Do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości należy obowiązkowo dołączyć opinie na temat zmarłego (przebieg służby, charakter wykonywanej pracy, krótki życiorys).
Wnioski o orkiestry wojskowe na uroczystości należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa na adres:
DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 WARSZAWA
Fax: 261 873 259

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych